Please Wait...

Please Wait...

رشد اقتصادی افغانستان در سال ۱۳۹۸ به بالاتر از ۳ درصد خواهد رسید

رشد اقتصادی افغانستان در سال ۱۳۹۸ به بالاتر از ۳ درصد خواهد رسید

کابل، افغانستان: وزارت صنعت و تجارت برای بلند بردن میزان رشد اقتصادی فعالیت هایش را در سه بخش اساسی تنظیم کرده است.

بهتر شدن وضعیت صنعت، تبدیل شدن افغانستان از کشور وارد کننده به کشور صادر کننده وبهبود وضعیت سرمایه گذاری در کشور این سه بخش عمده را تشکیل می دهند.

اجمل احمدی، سرپرست وزارت صنعت وتجارت ومشاور ارشد رییس جمهور در امور مالی وبانکداری که روز چهارشنبه در برنامه “حسابدهی حکومت به ملت” در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت دست آوردها وبرنامه های این وزارت را بیان می کرد، افزود: برای رسیدن به اهداف سه گانه، برنامه های منظم وعملی روی دست گرفته شده است.

وی گفت در بخش تجارت با توجه با داشتن راه های ترانزیتی مانند دهلیز های هوایی، دهلیز زمینی(راه لاجورد) بنادر (چابهار) وخط قطار، افغانستان می تواند سقف صادرات خود را به یک میلیارد دالر در سال ۱۳۹۸ وبه یک ونیم میلیارد دالر، در سال ۱۳۹۹ برساند.

در بخش صنعت، براساس گزارش اخیر اداره احصاییه مرکزی، رشد اقتصادی کشور ۲.۷ درصد اعلام شد. وزارت صنعت وتجارت هرچند این رشد را خوب می داند اما می گوید با توجه به خشکسالی بی پیشینه در ۳۰ سال اخیر و رشد ضعیف زراعت، بخش صنعت توانسته از ۱ الی ۹ درصد رشد کند.

آقای احمدی گفت وزارت صنعت وتجارت برای رشد صنعت برنامه هایی روی دست گرفته شده است که بازدید از فابریکه های تولیدی، توسعه پارک های صنعتی وبرگزاری جلسات متعدد با اتحادیه های تجارتی را شامل می شود.

افغانستان ۲۵ پارک صنعتی دارد وقرار است ۷ پارک صنعتی دیگر در سال ۱۳۹۸ ایجاد شود. تا اکنون بیش از ۱۰۰ نمره زمین در پارک های صنعتی، به تاجران توزیع شده است.

آقای احمدی از اصلاحات در طرزالعمل ها، پالیسی ها وقوانین نیز سخن زد وگفت که براساس گزارش اخیر بانک جهانی، افغانستان در شاخص انجام کسب و کار، به عنوان بزرگترین کشور اصلاحات آورنده در انجام کسب وکار در جهان معرفی شد.

وی می گوید که تنها در ماه گذشته قانون اصول محاکمات تجارتی تعدیل وقانون اتاق ها ساخته شده واصلاحات جدی در ریاست عمومی ثبت مرکزی نیز، روند توزیع جواز را آسان کرده است.

آقای احمدی تأکید کرد که باتوجه به برفباری های اخیر در بخش زراعت، اصلاحات جدی در بخش قوانین وطرز العمل ها و بخش صنعت، افغانستان شاهد رشد ۳ تا ۵ درجه ای در بخش زراعت و۵ الی ۱۰ درجه ای دربخش صنعت خواهد بود که با توجه به آن مجموع رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۸ ، به بالاتر از ۳ درصد خواهد رسید.

Spread the love

leave your comment


Your email address will not be published. Required fields are marked *